اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-720857&text=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8+%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3+%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%DB%8C+%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری