اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-721308&text=%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA+%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87+350+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D9%87%D8%B1+%D9%86%D9%81%D8%B1+%21

اشتراک گذاری