اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-721734&text=+%D9%BE%DB%8C%D8%B4+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%C2%AB%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%C2%BB+%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2+%D8%B4%D8%AF+%2B+%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%88+%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7

اشتراک گذاری