اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-721763&text=%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87+%D8%AF%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84+%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%B4%D9%87%D8%B1

اشتراک گذاری