اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-721989&text=%DB%B3%DB%B0+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1+%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86+%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87+%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87+%D8%A8%D8%B1%D9%82+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری