اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-722117&text=%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%AC%D8%A7%D9%86+%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%DA%AF%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری