اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-722125&text=%D9%85%D8%B1%D8%AF+%D9%85%D8%B5%D8%B1%DB%8C+%D8%B3%D8%B1+%D9%BE%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%D8%B4+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF+%2B+%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%DA%A9+

اشتراک گذاری