اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-722236&text=%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AA+%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%B1%DB%8C

اشتراک گذاری