اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-722753&text=%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C++%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1+%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C+%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D8%A8%DB%8C+%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%DB%8C+%21+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری