اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-723355&text=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C+%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2+%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF+%DB%B2+%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+%DA%A9%D8%B4%D8%AA+%D9%88+%DB%B1%DB%B2+%D9%86%D9%81%D8%B1+%D8%B1%D8%A7+%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D8%AF+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری