اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-723436&text=%DA%A9%D8%AA%DA%A9+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF+2+%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C+%21+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری