اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-723466&text=%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D8%AE%D8%AF%D8%A7+%D9%BE%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87+%DB%8C%DA%A9+%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86+%DB%B1%DB%B3+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87+%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری