اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-723474&text=%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87+%D8%A8%D9%87+%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87+%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D9%88+%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA

اشتراک گذاری