اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-723499&text=%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87+%D9%88%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%A7+%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3+%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D8%B2+%D9%85%D8%B1%D8%B2+%D8%B4%D9%84%D9%85%DA%86%D9%87%2F+%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF+%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

اشتراک گذاری