اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-723532&text=%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87+%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8+%D9%87%D9%88%D9%88+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%B2%D9%86+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%B4%21++%2F+%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D8%A8%D9%87+%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C+%D8%B1%D9%81%D8%AA+%21

اشتراک گذاری