اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-723596&text=%D8%B1%D9%88%D8%B4+%DA%86%DA%A9%D8%A7%D9%BE+%D8%B3%D8%B7%D8%AD+%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری