اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-723619&text=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D8%B3%D8%AE%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81+%D8%A8%D9%87+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3+%D9%87%D9%85+%D8%A8%D9%87+%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری