اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-723622&text=%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2+%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7+%D8%A8%D9%87+5+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2+%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1+%D9%88+%D9%BE%D8%B3%D8%B1++%D8%AF%D8%B1+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%87%D8%B1++%21+

اشتراک گذاری