اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-723662&text=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D8%BA+%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C+%D9%85%DB%8C+%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F+%2F+%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA+%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D9%87%D8%A7+%D9%88+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87+%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1

اشتراک گذاری