اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-723954&text=%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86+13+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87+%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%A2%D8%BA%D9%88%D8%B4+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری