اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-723997&text=%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+2+%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B1+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D8%B2+%D9%87%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری