اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-724011&text=%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87+%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87+%D8%B9%D8%B3%D9%84+%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8+%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA+%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9+%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری