اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-724035&text=%D8%B1%D8%A7%D8%B2+%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D9%87+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%D9%85%D8%AE%D9%88%D9%81+%D9%81%D8%A7%D8%B4+%D8%B4%D8%AF+%2F+%D8%A2%D9%86+%D8%AC%D8%A7+%D9%BE%D8%B1+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D9%84%D8%A7+%D8%A8%D9%88%D8%AF+

اشتراک گذاری