اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-724073&text=%D9%BE%D8%B4%D8%AA+%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87+%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C+%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF+%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86+%21+%2B+%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%B4+%DA%86%D9%87+%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%9F%21+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری