اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-724150&text=%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B4+%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%DA%AF%D8%B1%D8%AF+%D9%88+%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1

اشتراک گذاری