اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-724158&text=%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87+%DA%AF%D8%A7%D8%B2+%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87+%DB%B5+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%82%D8%B7%D8%B9+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری