اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-724425&text=%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85+%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%C2%BB+%D8%A8%D9%87+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری