اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-724514&text=+%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%DB%8C%DA%AF+%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1+%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%D9%85

اشتراک گذاری