اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-724548&text=+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C+2+%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D8%A8%D9%87+%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DA%86%DB%8C+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری