اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-724598&text=%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1+2+%D8%B2%D9%86+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C+%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AF+%21+%2F+%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA+%21

اشتراک گذاری