اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-724665&text=%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C+%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D9%84+%D8%AE%DB%8C%D8%B1+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری