اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-724681&text=%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D9%88+%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86+%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%0D%0A

اشتراک گذاری