اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-724683&text=%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA+%DB%B7%DB%B3%DB%B2+%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82+%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری