اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-724702&text=%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86+%DA%86%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F

اشتراک گذاری