اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-724725&text=%D8%A2%D8%AA%D8%B4+%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86+4+%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%2F%D8%A8%D9%87+%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D9%88+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+

اشتراک گذاری