اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-724737&text=%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87+%D8%A8%DB%8C%D8%B4+%D8%A7%D8%B2%DB%B5%DB%B0%DB%B0%DB%B0+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری