اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-724849&text=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81+%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%2F++%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B4+%D9%BE%D8%B3%D8%B1%E2%80%8C+%D9%82%D8%B4%D9%86%DA%AF+%D9%87%D8%A7+%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%85+%21+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری