اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-724859&text=%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D9%84%D8%AE+%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%A7+%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D9%85%DB%8C+%DA%A9%D9%86%D8%AF+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+

اشتراک گذاری