اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-725093&text=%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D8%B2%D9%86+%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9+%DA%AF%D8%B1%DA%AF+%D8%B1%D8%A7+%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA+%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C

اشتراک گذاری