اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-725347&text=4+%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D9%88+%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81+%D9%82%D9%85+-+%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9

اشتراک گذاری