اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-725477&text=%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7+%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C+%D9%86%DB%8C%D8%A7+%3A+%D9%85%D9%86+%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1+%D9%85%DB%8C+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%85%21+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری