اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-725512&text=%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF+%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%87+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%2F+%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C+%DA%A9%D9%87+%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D8%B1%D8%A7+%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D9%85%DB%8C+%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری