اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-725516&text=%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86+%DB%B4%DB%B0+%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C+%DB%B1%DB%B6+%D8%AA%D8%A7+%DB%B1%DB%B8+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C

اشتراک گذاری