اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-725523&text=%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%DB%B1%DB%B7+%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF+%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84

اشتراک گذاری