اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-725552&text=%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87+%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%DB%8C+%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%87+%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری