اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-725625&text=%DA%86%D9%87+%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84+%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%9F+%2B+%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA

اشتراک گذاری