اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-725667&text=%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86+%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری