اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-725773&text=%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%AD%D8%B4+%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%87+%DB%8C%D8%B2%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%D9%82%D8%A7%D8%A8+%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری