اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-725808&text=%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%8C+%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری