اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-725851&text=%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4+%D8%AA%D9%86%D8%AF+%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B3%D9%87+%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86+%D9%BE%D8%B3+%D8%A7%D8%B2+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA+%D8%A7%D8%B2+%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری